Säännöt


Kerhon nimi on Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry. Sen kotipaikka on Seinäjoen
kaupunki sekä virallisena kielenä suomi.


Kerhon tarkoituksena on radioamatööriharrasteen levittäminen ja ylläpitäminen.
– avustamalla jäseniään radioamatöörilupien saannissa
– toimeenpanemalla kilpailuja, luentotilaisuuksia ja kursseja
– järjestämällä näyttelyjä, radioesityksiä ym. vastaavanlaista tiedotustoimintaa
– tilaamalla koti- ja ulkomaista alaa koskevaa kirjallisuutta ja lehtiä
– perustamalla radioamatööriasemia ja hankkimalla niille tarpeellisiä välineitä.
Toimintaansa varten kerho hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.


Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö.
Kerhon sihteeri vastaanottaa jäseneksi ilmoittautumiset ja kerhon hallitus päättää
uusien jäsenten hyväksymisestä.
Kerhoon voi kuulua myös hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei ole
äänioikeutta. Heidän kannatusmaksustansa päättää erikseen kerhon hallitus.
Kerhoon liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä, sekä voimassa
olevia radiolakeja ja –asetuksia. Liittymismaksua ei peritä.


Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kerhon kunniapuheenjohtajaksi
erikoisesti arvossapitämänsä henkilön, kuitenkin vain yhden kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja on oikeutettu johtamaan puhetta kerhon hallituksen kokouksissa.
Kerhon kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua muita arvossapitämiään henkilöitä.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on kerhon
kokouksissa äänioikeus.


Kerhon jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta siitä kirjallisesti ilmoitettuaan kerhon
hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, taikka myös suullisesti kerhon kokouksen
pöytäkirjaan.


Jäsen voidaan erottaa kerhosta jos hän:
– jättää jäsenmaksunsa suorittamatta määräaikaan mennessä.
– rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai kunniaa ja hyviä tapoja vastaan.
Erottamisesta päättää kerhon hallitus.
Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa erottamispäivään
saakka ja täyttämään kaikki siihen mennessä tekemänsä sitoumukset.
Erotettua jäsentä ei voida uudelleen valita kerhoon, ellei vuosikokous häntä
yksimielisesti hyväksy.


Kerhon vuosikokous päättää hallituksen esityksen perusteella varsinaisten jäsenten
vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta. Kerhon hallitus voi anomuksesta myöntää
lykkäystä tai pakottavan syyn perusteella vapautuksen jäsenmaksusta.


Kerhon asioita hoitavat kerhon hallitus ja sen alaisena mahdolliset toimikunnat.
Kerhon vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet vuodeksi
kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Kerhon
hallitus valitsee kerhon toimihenkilöt: Sihteerin, taloudenhoitajan, kortistonhoitajan
sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.


Kerhon nimen kirjoittaa joko kerhon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10§
Kerhon hallituksen tulee:
– valvoa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien saavuttamiseksi
– valvoa, että kerhon ja hallituksen päätökset toimeenpannaan nopeasti
– laadituttaa toimintakertomus sekä tulo- ja menoarvio, sekä toimittaa kutsu kerhon
kokouksiin.

11§
Kerhon toimihenkilöiden tehtävät:
1. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia kerhon asioiden hoidosta, toimeenpanna
hallituksen päätökset, valvoa kerhon toimihenkilöiden toimintaa, tehdä ehdotus
kerhon toiminta- ja harjoitusohjelmaksi, laatia ehdotus vuosikertomukseksi
yhdessä kerhon sihteerin kanssa sekä tilinpäätökseksi yhdessä kerhon
taloudenhoitajan kanssa, tehdä aloitteita hallitukselle, hoitaa hallituksen
toimeksiannon mukaan ulkopuoliset suhteet sekä toimia kerhon
toiminnanohjaajana ellei sellaiseksi ole valittu eri henkilöä.

2. Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt niistä.

3. Sihteerin tehtävänä on pitää kirjaa hallituksen kokouksista ja toimia puheenjohtajan apulaisena tarvittaessa sekä hoitaa tiedotustoiminta.

4. Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja pitää siitä kirjaa, kerätä jäsenmaksut
sekä vastata kerhon kalustosta ja luetteloida se. Toimistaan hän on vastuussa kerhon kokoukselle.

5. Kortistonhoitajan tehtävänä on hoitaa ns. QSL-korttien (kuittauskortti pidetystä radioyhteydestä) välitys ja kerhon oma QSL-toimisto, sekä kerhon oman aseman kortit.

12§
Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja esitetään tarkastettaviksi tammikuun
kuluessa. Tilintarkastajien tulee palauttaa tarkastuskertomus lausuntoineen
viimeistään 7. päivänä helmikuuta.

13§
Kerho kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa viimeistään ennen helmikuun
loppua hallituksen määräämässä paikassa ja sen tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 jäsenistä on siitä jättänyt hallitukselle perustellun kirjallisen anomuksen.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen on julkipantava kerhon ilmoitustaululle vähintään 14
päivää ennen sekä ylimääräiseen kokoukseen vähintään 8 päivää ennen kokousta.

14§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Esitetään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus.
3. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin hallinto,
vuosikertomus, tilit tai tilintarkastajien kertomus voi antaa aihetta.
5. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio, jonka yhteydessä päätetään
jäsenmaksun suuruudesta sekä määrätään hallituksen jäsenten ym. tarpeellisten
toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkiot.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti.
7. Valitaan muut hallituksen jäsenet.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, molemmat täysi-ikäisiä, sekä näille kaksi
varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden tilit ja hallinnon.
9. Päätetään hallituksen esittämistä kysymyksistä ja asioista.
10. Käsitellään ne jäsenten jättämät esitykset, jotka selityksineen on jätetty
hallitukselle viimeistään tammikuun kuluessa.

15§
Kerhon kokouksessa saavat olla läsnä kerhon jäsenet, Seinäjoen kaupungin
Nuorisotyölautakunnan sekä Suomen Radioamatööriliitto ry:n edustajat. Kerhon
kokouksissa vain kerhon jäsenillä on äänioikeus. Kukin kerhon jäsen voi
poissaolevien puolesta valtakirjoilla edustaa neljää jäsentä.
Valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin
jos yksikin jäsen sitä vaatii ja voittaa niissä yksinkertainen äänten enemmistö.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muissa tapauksissa äänestetään avoimesti,
jollei kokouksen henkilökohtaisesti läsnäolevien enemmistö toisin päätä. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

16§
Kerho on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä rakentamaan
ja omistamaan asianomaisella luvalla radioasemia ja toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä.

17§
Jos kerho purkaantuu, on sen mahdollisesti jäljelläolevat varat käytettävä kerhon
tarkoitusperien mukaisesti siten kuin kerhon kokous yksinkertaisella äänten
enemmistöllä siitä silloin päättää.

18§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava kuukauden
kuluttua pidettävässä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

19§
Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous ja toisen
ylimääräinen, kummassakin kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

20§
Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.